Muistiinpanoja kaupunginvaltuustosta

Demarikynästä

Valtuuston kokouksessa oli käsittelyssä useita merkittäviä asioita.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen käsittely aloitettiin lautakunnan puheenjohtajan puheenvuorolla, jossa raportti on kiteytetty seitsemän kohdan ohjelmaksi. Useat asiat ovat olleet esillä jo aiempien vuosien raporteissa. Miia Nahkuri (sd) korosti edelleen digitalisaation merkitystä ja siihen liittyviä uusia ratkaisuja. Uudistusten myötä joudutaan hakemaan leveämpiä hartioita tietoteknisiin ratkaisuihin. Hän korosti myös Riihimäen strategian edistyksellisyyttä ja sen saamaa myönteistä vastaanottoa kuntakentässä.

Valitus kotihoidon kilpailuttamisesta Peltosaaren osalta ei johda rangaistuksiin.

Kuukausiraportti ja kvartaaliraportteja tulee kehittää yhdessä, jotta tarvittavat tiedot saataisiin mahdollisimman selkeästi ilmoitettua. Erilliset raportit koettiin liian monimutkaisiksi.

Kunnallistekniikan investointeihin tarvitaan lisää rahaa, jotta yritysmyynnin edellyttämä kunnallistekniikka saadaan kuntoon. Taloudellisesti ratkaisut ovat pitkällä aikavälillä järkeviä.

Henkilöstöpolitiikka on saatu paperille hyvässä muodossa. Nyt se on saatava toimimaan jokaisessa työpisteessä.

Valtuusto hyväksyi osallisuuspolitiikan. Hyvinvointipolitiikasta käytiin lähetekeskustelu. Tämä on uusi malli, josta on sovittu valtuustoseminaarissa. Hyvinvointi- ja osallisuuspolitiikassa on huomioitava myös kolmas sektori. Tarkoitus on molempien ohjelmien osalta saada kuntalaiset mukaan. Koordinaattoreiden rooli nousee ensiarvoisen tärkeäksi, jotta kaikki väestöryhmät voivat vaikuttaa käytännön päätöksiin.

Maapolitiikan käsittely tapahtui uudella tavalla, kun tekninen johtaja esitteli politiikan valtuustolle. Maapolitiikka lähtee liikkeelle yleiskaavasta 2035. Asioden käytännön toimenpiteet on kirjattu Maapoliittiseen ohjelmaan. Sitten käytännön lyhytaikainen ohjaus tapahtuu Maankäytön toteuttamisohjelman kautta. Maankäytön toteuttamisohjelmassa on mukana myös asuntopoliittinen ohjelma. Omana kokonaisuutena on maanhankinnan perusteet. Pääsääntönä on vapaaehtoinen kauppa, mutta lunastusmenettelyäkin voidaan käyttää. Ensimmäinen asemakaava laaditaan kaupungin omistamalle raakamaa-alueelle. Hannu Nokkala (sd) nosti esiin kysymyksen kuinka syvälle maanomistaja omistaa maapohjan? Hänen mukaan maapolitiikassa olisi hyvä tämäkin määritellä. Miia Nahkuri kertoi, että kunnan selkeästi määrittelemä linjaus maankäytöstä on parantanut päätöksenteon edellytyksiä.

Rakennetun ympäristön ohjelma on todella kaunis. Ohjelman kautta Riihimäki näyttäytyy todella myönteisessä valossa.

Osa-aikaisten kaupunginhallituksen- ja valtuuston puheenjohtajan palkkioiden määrittelyä selkeytettiin. Kustannukset ovat edelleen samalla tasolla, mutta sidos kaupunginjohtajan palkkaanon katkaistu, jotta hallituksen puheenjohtaja kykenee neuvottelemaan myös kaupunginjohtajan palkasta. Äänestyksen jälkeen päätettiin hallituksen esityksen mukaisesti.


Riihimäen kaupunginvaltuuston 4.6.2018 kokouksen kulun muistiin merkitsi valtuutettu, kaupunginvaltuuston 2. vpj Kari Vilkman (sd)