Varhaiskasvatus, hoivapalvelut ja yhteistyö valtuustoryhmän tavoitteiden kärkinä

Ajankohtaista

Riihimäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä asetti edellisen valtuuston kokouksen yhteydessä tavoitteensa vuodelle 2019. Vuoden aikana päätöksenteossa käsitellään laaja-alaisesti asioita kaupungin toimintaan ja talouteen liittyen. Tämän vuoden osalta halutaan erityisesti huomioida varhaiskasvatus, hoivapalvelut ja yhteistyö.

Riittävien voimavarojen varmistaminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku pitää olla tasolla, joka takaa laadukkaan varhaiskasvatuksen.

Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen parantaa työssä jaksamista.

Haluamme varmistaa osaavan ja motivoituneen henkilöstön säilymisen kunnassamme.

Laadukas ja resursseiltaan riittävä varhaiskasvatus lisää tyytyväisyyttä kuntaamme kohtaan.

Hyvän hoivapalvelun mahdollistaminen ja valvonnan tehostaminen

Vanhustenhoidon ja vanhuspalveluiden hyvä laatu edellyttää kaikkien päättäjien ja muiden kuntalaisten myönteistä suhtautumista iäkkäisiin ja iäkkäiden arvostamista kunnassamme. Se tarkoittaa myös korkeatasoista eettistä toimintaa vanhustenhoidossa.

SDP haluaa nostaa arvokeskusteluun hyvän hoivapalvelun kriteerit.

Hyvän hoivan ja hyvälaatuisten palveluiden kehittäminen edellyttää osaavien työntekijöiden arvostamista ja heidän palkkaamistaan työhön.

Johtamisen kehittäminen tulee ottaa keskeiseksi tavoitteeksi kehittämishankkeissa.

Vanhustenhoidon ja vanhuspalveluiden määrää ja laatua tulee valvoa riittävästi. Valvonta ei saa perustua pelkästään kanteluihin. Valvontaviranomaisten on suoritettava valvontaa myös valvontakäyntien ja kyselyiden muodossa.

Yhteistyön vahvistaminen ja poikkihallinnollisen työskentelyn lisääminen

Jatkuvat muutokset yhteiskunnassa haastavat kuntaamme toimintaympäristön arviointiin ja toiminnan uudistamiseen. Kunnan on kyettävä uudistamaan organisaatio- ja palvelurakenteitaan sekä löytämään uusia innovatiivisia toimintatapoja.

Riihimäki kohtaa yhä enemmän haasteita, joihin ei pystytä vastaamaan toimimalla perinteisen sektorimallin mukaisesti.

Toimintaympäristömme on nopeassa muutoksessa. Menestyminen edellyttää kunnaltamme ketteryyttä ja joustavuutta. Näin toimien ja palveluiden parantamiseksi voidaan löytää innovatiivisia ja tehokkaita toimintatapoja yhdessä kuntalaisten ja alueen muiden toimijoiden kanssa.

Riihimäen hierarkkinen rakenne ja toiminta muuttuu verkostomaiseksi. Ohjaamisen ja kontrolloinnin sijaan kunnan menestys edellyttää visiointia, mahdollisuuksien luomista sekä asiakkaiden, sidosryhmien ja kuntalaisten aitoa osallisuutta.


Riihimäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä