Neljä rohkeaa askelta – tavoitteet

 

#1 Inhimillisyyttä ja turvaa

Kaikista pidetään huolta lompakon paksuudesta riippumatta.

 • Meidän mielestämme sosiaali- ja terveyspalveluissa perustan luovat yhteisillä verovaroilla tuotetut julkiset palvelut, joita kolmas sektori ja yritykset tarvittaessa täydentävät.
 • Sosiaali ja terveyspalveluiden on oltava kaikkien saatavilla, ihmisten tuloista tai omaisuudesta huolimatta. Palvelujen on oltava lähellä ja niiden asiakasmaksut on pidettävä kohtuullisina. Haluamme, että hoivaan ja hoitoon varataan riittävästi henkilöstöä.
 • Palveluja järjestettäessä on otettava huomioon yksin asuvien, eläkeläisten, perheiden ja erityistä tukea tarvitsevien tilanne. Me haluamme, että vanhusten ja vammaisten asumiseen ja hoitoon varataan riittävästi resursseja, tiloja ja palveluita.

#2 Perheiden tukena – lapsesta aikuiseksi

Kaikilla on oikeus oppimiseen ja oppilaslähtöiseen kouluun.

 • Päivähoidossa tehtävällä varhaiskasvatuksella luodaan pohja oppimiselle ja turvalliselle siirtymälle kohti koulumaailmaa. Varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus, jonka toteutumista haluamme edistää kohtuullisilla päivähoitomaksuilla.
 • Peruskoulun pitää vastata muuttuvan maailman haasteisiin. Digiopetuksen lisääntyessä on lapsilla oltava samat mahdollisuudet edetä oppimisessa vanhempien varallisuudesta riippumatta.
 • Haluamme, että jokainen riihimäkeläinen nuori saa opiskelupaikan peruskoulun jälkeen. Lukion ja Hyrian opetuksen laatu on taattava riittävällä rahoituksella. Yhdessä HAMK:n kanssa Hyria muodostaa elinvoimaisen, myös elinkeinoelämää palvelevan, koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoiminnan kampuksen.
 • Me haluamme turvalliset ja terveelliset päiväkoti- ja koulutilat sekä kehittymistä tukevat, sopivan kokoiset ryhmät, joissa lasten ja nuorten erityistarpeet tuleva huomioiduksi.

#3 Liikunta ja kulttuuri kuuluvat kaikille

Kaikilla on vapaus harrastaa monipuolisesti kiinnostuksensa mukaan.

 • Liikunnan ja kulttuurin merkitys kasvattavana ja ennaltaehkäisevänä toimintana on tunnustettava. Me haluamme, että erityisesti lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus kohtuuhintaisiin harrastuksiin. Harrastuspaikkojen on oltava laadukkaita ja tarkoitukseen sopivia.
 • Kulttuurin vaikutus viihtyvyyteen ja kaupunkimme elinvoimaan, matkailun edistämiseen ja tunnettavuuteen on kiistatonta. Kaupungin museoiden ja taidelaitosten sekä taiteen perusopetusta tarjoavien tahojen toimintaa on tuettava riittävästi. Me haluamme, että kaikilla on pääsy lähellä tuotetun kulttuurin pariin.
 • Liikunta edistää kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Kaupungin tarjoamien erityisryhmien palvelujen lisäksi tarvitsemme seuroja tukemaan monipuolista ohjattua liikuntaa. Siksi haluamme, että seurojen tuki on riittävällä tasolla.

#4 Kohtuuhintaisia koteja ja toimiva asuinympäristö

Riihimäellä on hyvä asua, elää ja tehdä työtä.

 • Riihimäellä on oltava riittävästi eri elämäntilanteisiin sopivia asumismuotoja. Haluamme pitkäjänteistä ja johdonmukaista suunnittelua asuntotuotantoon. Peltosaaren ja asemanseudun kehittämistä on jatkettava, mutta samalla on varauduttava uusien alueiden rakentamiseen.
 • Me haluamme panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. Julkisen liikenteen on toimittava joustavasti sekä kaupungin sisällä että ulkopuolella, arjen tarpeet ja työssäkäynti huomioiden.
 • Haluamme elävöittää kaupungin keskustaa etsimällä uusia, rohkeita ratkaisuja. Fiksu kaupunki toimii aktiivisesti yritysten apuna ja vireä elinkeinopolitiikka luo kasvua ja toimeentuloa.
 • Me haluamme pitää kaupungin keuhkoista huolta. Ulkoilualueiden on oltava kaikkien helposti tavoitettavissa ja niitä on hoidettava asianmukaisesti. Kaikkea suunnittelua on tehtävä herkän ympäristön ehdoilla ja sen monimuotoisuutta kunnioittaen.