Riihimäen Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän tavoitteita

Etusivu,Kannanottoja,Valtuustoryhmän tavoitteet

Lasten palvelut nopeasti itäiselle alueelle

Riihimäen itäisen alueen palvelut ovat murroksessa. Peltosaaren koulun rakennus tuli elinkaarensa päähän ja toiminta jouduttiin siirtämään väliaikaisesti Kalevantalolle. Peltosaaressa asuu yli kolmetuhatta ihmistä ja itäisen alueen palveluiden turvaaminen on tärkeä niin alueen kuin koko kaupungin elinvoimalle. Alue tarvitsee toimivan, pitkälle tulevaisuuden tarpeisiin vastaavan ratkaisun niin perusopetuksen, varhaiskasvatuksen, nuorisotyön kuin liikuntapaikkojenkin osalta.

Kaavoitus- ja rakentamisprosessit vievät aina oman aikansa, joten tänä vuonna tarvitsemme päätöksiä näiden käynnistämiseksi. Peltosaari ja sen lähiympäristö tarvitsee koulunsa, jotta alue kehittyy edelleen, tärkeänä osana Riihimäen asemanseutua. Riihimäen Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää itäisen alueen lasten palveluiden kehittämistä yhtenä tärkeimmistä ratkaisuista Riihimäen tulevaisuutta ajatellen.

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen

Hyvinvoiva nuoriso on keskeinen asia koko yhteiskunnan tulevaisuuden osalta. Jos nuorilla on näköalaa ja mahdollisuuksia oman elämänsä rakentamiseen kohti aikuisuutta, tämä vaikuttaa laajasti raskaiden palveluiden tarpeeseen ja näin koko yhteiskuntaan. Nuoriin panostaminen on mitä kannattavin investointi niin Riihimäen kuin koko maan osalta.

Tarvitsemme entistä saumattomampaa yhteistyötä nuorisotoimen ja koulutoimen osalta. Eri ikäisillä on erilaiset tarpeet ja ongelmat, ja paras tieto löytyy heiltä, jotka toimivat päivittäin kasvotusten nuorten kanssa. Nuorisotyö ehkäisee oppilaiden syrjäytymistä, vähentää yksinäisyyttä ja tuo oppilaita yhteen myös kouluajan ulkopuolella. Ennaltaehkäisy ja ongelmien mahdollisimman varhainen havainnointi mahdollistaa niihin puuttumisen. Aina avun ei tarvitse olla edes kovin suurta, kun se tulee tarpeeksi ajoissa.

Yhteistyötä tarvitaan myös yhdistysten kanssa ja niiden välillä. Riihimäellä on erittäin monipuolinen tarjonta liikunta-, kulttuuri yms. harrastustoiminnan suhteen. Harrastusten merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä ei voi liikaa korostaa, ja tähän tulee panostaa jatkossakin. Kaupunki on yhdistysten tärkein yhteistyökumppani, ja panostusta tarvitaan etenkin sinne, missä voidaan vaikuttaa pitkäjänteisesti lasten- ja nuorten tulevaisuuteen.

Jokaisella tulee olla oikeus oppia, kasvaa ja nauttia koulusta joutumatta kiusatuksi. Lisäksi jokaisella on velvollisuus puuttua koulukiusaamiseen. Kiusaamistapausten hoidossa pyritään koulun sisäisiin toimiin, käyttäen apuna esimerkiksi KiVa-koulu–ohjelman periaatteita. Kaikkien riihimäkeläisten koulujen on oltava kiusaamisesta vapaita, mikä koskee oppilaiden ja opiskelijoiden välisten suhteiden lisäksi myös opettajia, vanhempia ja koulujen henkilökuntaa. Kiusaajien on osallistuttava pakollisiin opiskeluhuollon tapaamisiin. Mikäli päädytään tilanteen vakavuuden takia esimerkiksi vaihtamaan koulua tai luokkaa, on kiusaajan oltava se, joka lähtökohtaisesti siirtyy. Tukipalveluja, kuten koulupsykologien ja koulukuraattorien palveluja, tulee tarjota molemmille osapuolille.

Lisäksi nuorisotakuun mukaisesti jokaiselle peruskoulun päättäneelle riihimäkeläiselle nuorelle on taattava työ-, koulutus- tai harjoittelupaikka.

Riihimäen sairaalan palvelujen parantaminen

Riihimäen sairaala on entinen aluesairaala, joka muutettiin Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköksi 90-luvun lopulla. Tällä hetkellä Riihimäellä toimii kaksi kuntayhtymää, joista Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä vastaa perusterveydenhuollosta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri erikoissairaanhoidosta. Ajatuksena on ollut ja on edelleen, että keskittämällä ja kehittämällä sekä profiloimalla molempien toimintoja samaan kiinteistöön saadaan paras mahdollinen pohja uudenlaisen sote-keskuksen toiminnan synnyttämiseksi.

Näin on myös tapahtunut, ja tänä päivänä Riihimäen sairaalassa toteutetaan sekä perustason erikoissairaanhoidon polikliinistä päiväsairaalatoimintaa ja terveyskeskuksen vastaanottoa, päivystys- (klo 8-22.00) sekä vuodeosastotoimintaa. Lähipalveluita tarjotaan riihimäkeläisille oman kaupungin sairaalassa sekä erikoissairaanhoidossa että kehittyvän perusterveydenhuollon toimesta.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että Riihimäen sairaala tulee olemaan vahva toimija myös jatkossa, riippumatta Sote -uudistuksen lopullisesta muodosta, tai muista vaikuttavista tekijöistä.

Riihimäellä toimiva ja laajempaa aluetta palveleva sairaala on tärkeä lähipalvelu kuntalaisille, ja samalla myös työnantajana yksi kaupungin tärkeimmistä. Sen olemassaolo on päättäjien varmistettava nyt ja jatkossa, myös muutosten keskellä.